souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále též jen "Souhlas")

Tímto uděluji v souvislosti s vyplněním formuláře pro půjčku online v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, FO IČ: 02194368, se sídlem Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové, jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Tímto dobrovolně poskytuji FO IČ: 08135215 své níže uvedené osobní údaje a uděluji FO IČ: 02194368 svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že FO IČ: 02194368 je oprávněna:

1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsah

Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo

Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a FO IČ: 08135215 došlo či nedošlo k uzavření smlouvy o úvěru/půjčce či jiné smlouvy a osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář pro půjčku online

Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)

Další osobní údaje - údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o FO IČ: 08135215 dozvěděl

FO IČ: 08135215 je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které FO IČ: 08135215 nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený FO IČ: 08135215 v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:

Účel č. 1 - kontaktování mé osoby (dále též jen "subjekt údajů") ze strany úvěrového poradce IČ: 08135215 (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjetku údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr či půjčku. Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány úvěrovém poradci IČ: 08135215

Účel č. 2 - nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany FO IČ: 08135215 mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že FO IČ: 08135215 je oprávněna nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout FO IČ: 08135215 jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že FO IČ: 08135215 nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:

a) Požádat FO IČ: 08135215 nebo zpracovatele o vysvětlení.

b) Požadovat, aby FO IČ: 08135215 nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, FO IČ: 08135215 nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. FO IČ: 08135215 je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li FO IČ: 08135215 nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u FO IČ: 08135215 nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji FO IČ: 08135215 ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 60 dnů ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji FO IČ: 08135215 ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

V případě, že bude mezi mojí osobou a FO IČ: 08135215 uzavřena smlouva o úvěru nebo o půjčce, bude tento Souhlas nahrazen ujednáním obsaženým ve smlouvě o revolvingovém úvěru/půjčce.