formuláře ke stažení

Definice politicky exponované osoby (PEP)

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem,

např.:

• vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,

• vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové

zemské vlády a parlamentu apod.,

• vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové

zemské vlády a parlamentu apod.,

• hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),

• člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,

• soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,

• člen bankovní rady centrální banky,

• vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,

• člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace

ovládané státem,

• velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,

• nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:

• příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.

• sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka

• osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně

• osoba, která s ní trvale žije

• osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala

jako vlastní újmu

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího "podnikatelského okolí", která:

• je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v prvním odstavci,

• je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v prvním odstavci; tím se myslí materiální provázanost v

rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní

• je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch

osoby uvedené v prvním odstavci.